آيين‌نامه‌ وسايل‌ حفاظت‌ انفرادی (فصل سوم و چهارم)

در مقالات

فصل‌ سوم‌ – کاسک‌ (کلاه‌ خود)

ماده‌ ۱۶: کارگراني‌ که‌ مواجه‌ با خطر سقوط‌ يا پرتاب‌ شيئي‌ روي‌ سرشان‌ هستند بايد از کاسک‌ فلزي‌ استفاده‌ نمايند.

ماده‌ ۱۷:  وزن‌ کاسک‌ (کلاه‌ خود) بطور کامل‌ نبايد از ۴۰۰ گرم‌ تجاوز نمايد.

ماده‌۱۸: کاسک‌ بايد از مواد غيرقابل‌ احتراق‌ ساخته‌ شده‌ و در مقابل‌ جريان‌ برق‌ عايق‌ باشد.

ماده‌ ۱۹:  به‌ منظور حفاظت‌ سر، صورت‌، پشت‌، گردن‌ دور تا دور کاسک‌ بايد لبه‌ دار باشد.

ماده‌ ۲۰:  براي‌ کار در فضاي‌ نسبتاً کوچک‌ و تنگ‌ کاسک‌ بايد کوتاه‌ بوده و در صورت‌ لزوم‌ فاقد لبه‌ باشد.

ماده‌ ۲۱:  کاسک‌هايي‌ که‌ در فضاي‌ خيلي‌ مرطوب‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند بايد از نظر رطوبت‌ غيرقابل‌ نفوذ باشند.

ماده‌ ۲۲:  نوارها و چرم‌ داخل‌ کاسک‌ بايد به‌ سهولت‌ قابل‌ تعويض‌ باشند.

ماده‌ ۲۳:  استفاده‌ از کاسکي‌ که‌ متعلق‌ به‌ شخص‌ ديگري‌ بوده‌ بايد قبلاً داخل‌ آن‌ ضدعفوني‌ گردد و در صورت‌ لزوم‌ چرم‌ و نوارهاي‌ داخل‌ آن‌ تعويض‌ شود.

ماده‌ ۲۴:  کارگراني‌ که‌ داراي‌ موهاي‌ بلند هستند بخصوص‌ کارگران‌ زن‌ که‌ با ماشين‌ کار مي‌کنند و يا در جوار آن‌ مشغول‌ کار هستند بايد به‌ وسيله‌ سربند و يا وسيله‌ حفاظتي‌ ديگري موهاي‌ سر خود را کاملاً بپوشانند.

ماده‌ ۲۵: سربند کارگراني‌ که‌ در مقابل‌ آتش‌ و يا جرقه‌ و يا مواد مذاب‌ و يا امثال‌ آن‌ کار مي‌کنند بايد از جنسي‌ تهيه‌ شده‌ باشد که‌ به‌ آساني‌ مشتعل‌ نگردد و در مقابل‌ شستن‌ و ضدعفوني‌ کردن‌ به‌ وسيله‌ ترکيبات‌ صنعتي‌ مقاومت‌ کافي‌ داشته‌ باشند.

ماده‌ ۲۶:  نظافت‌ و تميز کردن‌ سربندها بايد به‌ سهولت‌ انجام‌ گيرد.

 

 فصل‌ چهارم – حفاظت‌ چشمها – عينک‌

ماده‌ ۲۷: کليه‌ کار آنها ممکن‌ است‌ ايجاد خطري‌ براي‌ چشمهايشان‌ بنمايد بايد از وسايل‌ حفاظتي‌ مخصوص‌ چشم‌ استفاده‌ نمايند.

ماده‌ ۲۸:  کارگراني‌ که‌ از چشم‌ ضعيف‌ بوده‌ و محتاج‌ به‌ داشتن‌ عينک‌هاي‌ نمره‌اي‌ هستند بايد از عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ به‌ شرح‌ زير استفاده‌ نمايند.

 الف- عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ که‌ تواماً باعينک‌ نمره‌اي‎ديد و حفاظت‎چشم‎کارگران‌ راتامين‌ نمايد.

 ب‌ – عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ که‌ روي‌ عينک‌هاي‌ نمره‌اي‌ قرار مي‌گيرند به‌ شرط‌ آنکه‌ هيچگونه‌ تغييري‌ در وضع‌ استقرار عينک‌ اصلي‌ ايجاد نشود.

 ج‌ – عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ که‌ شيشه‌ نمره‌اي‌ آن‌ زير شيشه‌ حفاظتي‌ قرار دارد.

ماده‌ ۲۹:  شيشه‌ و يا هرگونه‌ ماده‌ پلاستيکي‌ شفاف‌ که‌ براي‌ عينک‌هايي‌ حفاظتي‌ ساخته‌ مي‌شوند بايد:

 الف- درمقابل‌ کاري‌ که‎عينک‌ به‎منظور آن‎کار اختصاص‌ داده‎شده‌ مقاومت‎کافي‌ داشته‌‎باشد.

 ب‌ – عاري‌ از حباب‌ هوا – ترک‌ – موج‌ و يا هرگونه‌ عيب‌ ديگري‌ باشد.

ماده‌ ۳۰:  بغير از شيشه‌هاي‌ نمره‌اي‌، سطح‌ داخلي‌ و خارجي‌ شيشه‌هاي‌ حفاظتي‌ بايد موازي‌ بوده‌ و هيچگونه‌ خميدگي‌ نداشته‌ باشد.

ماده‌ ۳۱:  عرض‌ شيشه‌هاي‌ عينک‌ حفاظتي‌ بايد ۵/۴۴ ميليمتر و طول‌ آن‌ ۳۸ ميليمتر باشد.

ماده‌ ۳۲:  قطر دايره‌ شيشه‌هاي‌ عينک‌هاي‌ مدور غيرنمره‌اي‌ بايد لااقل‌ ۵۰ ميليمتر باشد.

ماده‌ ۳۳: شيشه‌هايي‌ که‌ منحصراً جهت‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتاب‌ ذرات‌ اجسام‌ و ضربه‌ اختصاص‌ داده‌ مي‌شوند بايستي‌ لااقل‌ قدرت‌ عبور ۸۰% نور سطح‌ کار داشته‌ باشد.

ماده‌ ۳۴:  زه‌هاي‌ عينک‌ بايد سبک‌ و محکم‌ بوده‌ و کاملاً روي‌ صورت‌ چسبيده‌ باشند و در صورت‌ لزوم‌ مجهز به‌ حفاظ‌هاي‌ جانبي‌ گردند.

ماده‌ ۳۵:  مقاومت‌ شيشه‌هاي‌ عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ کارهاي‌ برش‌، پرچ‌ کاري‌، سنگ‌ زدن‌ و صيقل‌ کردن‌، کار با سنگ‌ سمباده‌ سنگ‌ تراش‌ و ساير کارهاي‌ مشابه‌ بايستي‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ کار برسد.

ماده‌ ۳۶:  قاب‌ عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ کارگراني‌ که‌ در مقابل‌ باد و يا گرد و غبار کار مي‌کنند بايد قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و کاملاً با صورت‌ کارگر تطبيق‌ نمايد.

ماده‌ ۳۷: عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ کارگراني‌ که‌ با فلزات‌ مذاب‌ کار مي‌کنند بايد در مقابل‌ حرارت‌ استقامت‌ داشته‌ و نوع‌ آنها با تشخيص‌ و تصويب‌ وزارت‌ کار انتخاب‌ گردد.

ماده‌ ۳۸: عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ کارگراني‌ که‌ با مايعات‌ خورنده‌ از قبيل‌ اسيدها و قلياها کار مي‌کنند بايد در اطراف‌ داخل‌ زه‌ مجهز به‌ جنسي‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ (مانند عينک‌ اسکي‌) باشند تا عينک‌ کاملاً در اطراف‌ چشم‌ به‌ صورت‌ کارگر چسبيده‌ و مانع‌ نفوذ ترشح‌ مايعات‌ مذکور از منافذ تهويه‌ به‌ داخل‌ چشم‌ گردد.

ماده‌ ۳۹:  عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ براي‌ کارگراني‌ که‌ در مقابل‌ دودهاي‌ خطرناک‌ يا ناراحت‌ کننده‌ براي‌ چشمها کار مي‌کنند بايد داراي‌ قابي‌ باشند که‌ از طرف‌ داخل‌ مجهز به‌ جنسي‌ نرم‌ و نسوز و قابل‌ انعطاف‌ بوده‌ و کاملاً روي‌ صورت‌ کارگر چسبيده‌ و هيچگونه‌ منفذي‌ نداشته‌ باشند.

ماده‌ ۴۰:  عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ کلاه‌ با ماسک‌ جوشکاري‌ براي‌ کارگراني‌ که‌ با استيلن‌ يا برق‌ جوشکاري‌ مي‌کنند و يا در مقابل‌ کوره‌هايي‌ که‌ داراي‌ تشعشعات‌ خيره‌ کننده‌ هستند مشغول‌ کار مي‌باشند بايد مجهز به‌ شيشه‌ رنگي‌ (فيلتردار) جهت‌ جذب‌ تشعشعات‌ مذکور بوده‌ و تعيين‌ نوع‌ و اندازه‌ شيشه‌هاي‌ آنها به‌ تصويب‌ وزارت‌ کار رسيده‌ باشد.

ماده‌ ۴۱:  ماسک‌هاي‌ طلقي‌ براي‌ حفاظت‌ صورت‌ و چشم‌ در مقابل‌ ضربات‌ خفيف‌ و جرقه‌ بايد کاملاً شفاف‌ و نسوز و بدون‌ عيب‌ باشند به‌ قسمي‌ که‌ مانع‌ از ديد کارگر نشوند.

ماده‌ ۴۲:  عينک‌ حفاظتي‌ که‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ قبل‌ از آنکه‌ به‌ کارگر ديگري‌ داده‌ شود بايد:

 الف‌ – ضدعفوني‌ گردد.

 ب‌ – کليه‌ قسمت‌هاي‌ آن‌ که‌ غيرقابل‌ ضدعفوني‌ کردن‌ است‌ تعويض‌ شوند.

ماده‌۴۳: کليه‌ عينک‌ها و ماسک‌هاي‌ طلقي‌ درموقعي‌ که‌ مورداستفاده‌ قرار نمي‌گيرند بايد در جلد مخصوص‌ نگهداري‌ شوند تا در اثر تماس‌ با روغن‌ و چربي‌ و ساير مواد خراب‌‎نگردند.

ماده‌ ۴۴:  عينک‌هاي‌ حفاظتي‌ و ماسک‌هاي‌ طلقي‌ مرتباً بايد مورد بازديد و کنترل‌ قرار گيرند و قسمت‌هاي‌ آسيب‌ ديده‌ آنها فوراً تعويض‌ شوند.

مطالب مشابه

نظرات